กิจกรรมวันสุนทรภู่
5 กรกฎาคม 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 -10.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ณ บริเวณโรงอาหารของโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านสุนทรภู่กวีเอกของไทย ที่ได้สร้างผลงานด้านวรรณกรรมไว้มากมาย