ศึกษานอกสถานที่ยูนิทบี
1 สิงหาคม 2562

          วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 – 11.20 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรแก้จนและหมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้และได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจมาก ทางโรงเรียนขอขอบคุณทีมวิทยากรมา ณ โอกาสนี้