กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Unit F
1 สิงหาคม 2562

     กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Unit F ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เป็นประธานเปิดการประชุม

     ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการบรรยายด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ Unit F เช่น คณาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชา การจัดการเรียนรู้และสัดส่วนคะแนน รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาและในช่วงท้ายของการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่มีข้อสงสัยในเรื่องต่าง ๆ ได้ซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ปกครอง นักเรียน และคณาจารย์ในระดับชั้น Unit F ได้พบปะ พูดคุย สอบถามและทำความเข้าใจกันอย่างพร้อมหน้า