กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง (วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
1 สิงหาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562