การเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7
1 สิงหาคม 2562

     การเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นำทีมโดยผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์ ที่ปรึกษาคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 29 คน ได้ร่วมเดินทางในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7 โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพในการจัดงานภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมนำไทย สาธิตก้าวไกล สู่ดิจิทัลไทยแลนด์” (Satit Innovation for Digital Thailand) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

     ในการนี้ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำเสนอการจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ “บอร์ดเกม AEC Together นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์” และหัวข้อ “Robot” & “Smart IOT home” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์จำนวน 6 เรื่อง นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า จำนวน 3 เรื่อง และการสาธิตการสอนในหัวข้อ “การศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิดเรื่อง การบวก” ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1