กิจกรรมจิตอาสาจราจร
1 สิงหาคม 2562

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมจิตอาสาจราจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการจราจรของโรงเรียนในช่วงเวลา 7.45-8.15 น.

     ในการนี้โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์เสื้อจราจรสะท้อนแสงสีส้มจำนวน 5 ตัว จากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ซึ่งนักเรียนจิตอาสาจราจรรับมอบเสื้อจาก ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์ นายกสมาคมฯ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และรับการอบรมและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สัญญาณจราจรเบื้องต้นจาก ร.ต.ท.ศิโรจน์ ศรีทายาง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้นักเรียนได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาจราจรตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา