อบรมเชิงปฏิบัติการ TEAL
19 สิงหาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562  คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือกระตุ้นการเรียนรู้ (TEAL: Technology-Enabled Active Learning) ณ ห้องประชุม Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Science Park) เป็นการเตรียมความพร้อมในจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มุ่งส่งเสริมทักษะต่างๆของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.อิศรา  ก้านจักร  รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และผศ.ดร.นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์