การจัดกิจกรรม English Camp for A-C (IEC)
19 สิงหาคม 2562

     เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) ได้จัดกิจกรรม English Camp for A-C (IEC)  ขึ้นเนื่องจากเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach ) ที่มุ่งการฝึกฝนให้ปฏิบัติจริงในบริบทหรือสถานการณ์เกื้อหนุนการใช้ภาษาอังกฤษ จึงได้จัดทำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในโครงการหลักสูตรคู่ขนาน (IEC) ดำเนินกิจกรรมโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ และอาจารย์ชาวไทยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร่วมกับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและนักศึกษาสาขา TESOL ชั้นปีที่ 2 จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   มาเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน English Camp for A-C (IEC) ระยะเวลา 1 วัน โดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ เป็น 7 ฐาน เช่น Sheep and Wolves, What’s the time?, Mr. Wolf!, The Directions Ball Game และกิจกรรมเกมทางภาษาอีกมากมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนที่ให้การตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่  และนักเรียนได้รับความสนุกสนานพร้อมกับได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารทางภาษาอย่างสนุกสนาน