การจัดกิจกรรม English Camp for D-F (IEC)
19 สิงหาคม 2562

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) ได้จัดกิจกรรม English Camp for D-F (IEC) ขึ้นเนื่องจากเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach ) ที่มุ่งการฝึกฝนให้ปฏิบัติจริงในบริบทหรือสถานการณ์เกื้อหนุนการใช้ภาษาอังกฤษ จึงได้จัดทำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในโครงการหลักสูตรคู่ขนาน (IEC) ดำเนินกิจกรรมโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ และอาจารย์ชาวไทยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร่วมกับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและนักศึกษาสาขา TESOL ชั้นปีที่ 4 จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   มาเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน English Camp for D-F (IEC) (IEC) ระยะเวลา 1 วัน โดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ เป็น 7 ฐาน เช่น Paper Plate Toss, Do the Hokey-Cokey, Speed Word และเกมทางภาษาอีกมากมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนที่ให้การตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่  และนักเรียนได้รับความสนุกสนานพร้อมกับได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารทางภาษาอย่างสนุกสนาน