กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง (วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562)
21 สิงหาคม 2562

ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562