กิจกรรม Open class ประจำปีการศึกษา 2562
27 สิงหาคม 2562
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของโรงเรียน และเพื่อส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอาจารย์ในโรงเรียน