ต้อนรับรองคณบดีและเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัย Tokyo Gakugei University
6 กันยายน 2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 ท่าน Prof.Iwata (รองคณบดี)และ Ms. Makiko (เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์) จากมหาวิทยาลัย Tokyo Gakugei University เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เพื่อสังเกตการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนในชั้นเรียนของโรงเรียน