กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง (วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562)
9 กันยายน 2562

กิจกรรมชื่นชมยินดีหน้าเสาธงประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2562   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

มีนักเรียนนักเรียนสร้างชื่อเสียง ดังรายการต่อไปนี้ 

1. การแข่งขันเขียนสะกดคำ (เรียงลักษณ์ อักขระ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     - เด็กหญิงพาณิภัค   บัวพัฒน์ นักเรียนยูนิท ซี 2 ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท
     - เด็กหญิงจิราภัทร   อักษรนักเรียนยูนิท ซี 2 รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล  1,000 บาท
2. การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว (เอื้อนวัจนะเอ่ยภาษา) 
     - เด็กชายวรเมธ   ปริตตะอาชีวะ นักเรียนยูนิทเอฟ 1  รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท
3. การแข่งขันต่อเลโก้เล่านิทาน ( KKICT Brick Challenge 2019) ประเภททีม  ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร เงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ 
     - เด็กหญิงปราณณาญา   เวชนนิยม  นักเรียนยูนิทซี 1
     - เด็กหญิงปวริสา           ดวงพรม        นักเรียนยูนิทซี 1  
     - เด็กหญิงพัทธนันท์       ชินอาจ        นักเรียนยูนิทซี 1
4. การแข่งขันยิมนาสติกครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต 2nd  Gymnastika  PP Club

 

                                                                                 

การแข่งขันเขียนสะกดคำ (เรียงลักษณ์ อักขระ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เด็กหญิงพาณิภัค  บัวพัฒน์ นักเรียนยูนิท ซี 2 
ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท

 

การแข่งขันเขียนสะกดคำ (เรียงลักษณ์ อักขระ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                                                                           เด็กหญิงจิราภัทร  อักษรนักเรียนยูนิท ซีิ 2                                                                      

รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล  1,000 บาท

 

 

การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว (เอื้อนวัจนะเอ่ยภาษา) 
 เด็กชายวรเมธ  ปริตตะอาชีวะ นักเรียนยูนิทเอฟ 1  
รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท

 

การแข่งขันต่อเลโก้เล่านิทาน ( KKICT Brick Challenge 2019) ประเภททีม  
   ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร เงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ 
    เด็กหญิงปราณณาญา   เวชนนิยม  นักเรียนยูนิทซี 1
      เด็กหญิงปวริสา             ดวงพรม    นักเรียนยูนิทซี 1  
    เด็กหญิงพัทธนันท์        ชินอาจ      นักเรียนยูนิทซี 1

 

การแข่งขันยิมนาสติกครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต 2nd  Gymnastika  PP Club