มุทิตาจิต ศิษย์รู้คุณ
10 กันยายน 2562

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดงาน "มุทิตาจิต ศิษย์รู้คุณ" เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่ออาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.วัชรินทร์ ศรีรักษา  ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง และนางฆรณี ทองบ้านทุ่ม