มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562
30 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562

โดยเวลา 06.30น.- 09.30 น. จัดกิจกรรมตักบาตร และเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุผู้ป่วยใน  10 ชั้น โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลยกับหลวงพ่อสายทอง เตชธัมโม และคณะสงฆ์วัดป่าห้วยกุ่ม ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)  และในช่วงเย็น เวลา 17.00 – 22.00 น. จัดกิจกรรมมุทิตาจิต ณ โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะฯ ผู้อาวุโส คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา และนักเรียนร่วมในพิธี โดยในปี 2562 คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้เกษียณอายุราชการ เป็นคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวนทั้งหมด 26 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เกษียณของระดับประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จำนวน 3 ท่าน

 

 

 

 

 

 

 


     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ • รศ.วัชรินทร์ ศรีรักษา • ผศ.ดร.เมตตา มาเวียง • ผศ.ประธานพร แจ่มเจริญทรัพย์ • ผศ.ทับทิม สุริยสุภาพงศ์ 

• ผศ.ประกอบ กระแสโสม • ผศ.พรพิมล ชูสอน • ผศ.สมหวัง นิลพันธ์ • ผศ.สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย • ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง

• ผศ.อาภรณ์ คริษฐากุล • ผศ.อดุลย์ จันละคร • อ.ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ • อ.รัตนา อัตนวงศ์ • อ.จุฬาลักษณ์ ปิยะพงศ์ธนโชค

• อ.สวาทจิต ยอดกลาง • อ.นุจรี สุขเกษม • อ.ณรงค์ วรรณจักร์ • อ.วัชราภรณ์ บัวนิล • อ.ดารารัตน์ สุพรรณฝ่าย • นางอุไร ราชวิจิตร

• นายทรงเวทย์ เบ้าชัย • น.ส.วารุณี จุฑาจินดาเขต • นางไพพิทักษ์ งอยกุดจิก • นายสมควร โพธิราชา • นางฆรณี ทองบ้านทุ่ม 


     กิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท เป็นระยะเวลาจวบถึงวัยเกษียณ ซึ่งร่วมสร้างคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีชื่อเสียง และสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ