กิจกรรมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
10 ธันวาคม 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายนิติ วิทยาวิโรจน์ รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงแนวคิดในการก่อตั้งโรงเรียน ซึ่งคณาจารย์จากโรงเรียนได้ร่วมชมการนำเสนอโครงงานสร้างนวัตกรรมจากนักเรียนที่แสดงให้เห็นถึงทักษะกระบวนการในการบูรณาการความรู้ 5 ศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลปะ (Art) คณิตศาสตร์ (Math) และได้เยี่ยมชมห้องเรียนนวัตกรรมที่มีสื่อดิจิทัล เช่น Smart Table เป็นต้น ซึ่งทางโรงเรียนจะได้นำประสบการณ์มาเป็นแนวคิดในการออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และมีความเป็นนวัตกรต่อไป