กิจกรรมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
10 ธันวาคม 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีจุดเด่นในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอน GPAS 5 Steps ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูเข้าร่วมต้อนรับ ซึ่งคณาจารย์จากทางโรงเรียนได้ร่วมรับฟังแนวคิดของการพัฒนาทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนต่างๆ เช่น ห้องเรียน Stem Science ห้องเรียน Montessori เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา เพื่อพร้อมรับความท้าทายในยุคสมัยที่เทคโนโลยีมีผลต่อการดำรงชีวิตรวมถึงด้านการเรียนการสอนในห้องเรียนในปัจจุบัน