ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษา
10 ธันวาคม 2562

เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง มอบของที่ระลึก และกล่าวแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

รายชื่ออาจารย์ที่สำเร็จการศึกษา 2561 

ระดับปริญญาโท จำนวน 2 คน
1. อ.ธันย์ชนก  เหมือนช้าง ​ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ
2. อ.ทิพย์ฤทัย  ไกรศรีวรรธนะ ​ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา

ระดับปริญญาตรี จำนวน 5 คน
1. อ.บุณย์จิรา  ทองเทพ​​ ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้
​​​​ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL)
2. อ.จิณัฐตา  วงค์ษา​​ ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้
​​​​ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL)
3. อ.ณัณทิกาญจน์  ศิริวารินทร์​ ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้
​​​​ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL)
4. อ.วิธวินท์  กลิ่นคล้าย​​ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้
​​​​ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL)
5. นางสาวนรินทร์ธารา ไชยรัตน์ ​ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม)