โครงการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นของธนาคาร ธ.ก.ส. ประจำปี 2562
2 มกราคม 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นของธนาคาร ธ.ก.ส. ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "นักออม Gen ใหม่ ก้าวไกลสู่ A-School" ซึ่งโรงเรียนของเราได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และได้รับรางวัลชมเชยในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ซึ่งเข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 โดยมีตัวแทนนักเรียนทั้งหมด 3 คน คือ
1.เด็กชายวีรากร ระวีกุล
2.เด็กหญิงนิราภร เหลืองมงคลเลิศ
3.เด็กหญิงจิดาภา พื้นแสง