เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
10 มกราคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากทางคณะศึกษาศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ พร้อมด้วยคณะกรรมการอีก 3 ท่าน ประกอบด้วย
- ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ
- อ.เจษฎามาศ คงสวัสดิ์
- นางสาวกัลยาภัสร์ คำยา
ในการนี้คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วมรับฟังผลการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมอาคารทองกวาวภิรมย์