กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
5 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 เพื่อให้นักเรียนตระหนักและระลึกถึงพระคุณของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่นักเรียน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อครู ทางโรงเรียน ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นประธานในพิธี และมีการมอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนจำนวน 23 ทุน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ชมรมผู้เกษียณอายุราชการ คณะศึกษาศาสตร์ และกองทุนระจิต ตรีพุทธรัตน์