ต้อนรับ Professor Katsuhiro Koyama ทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาและสรีรวิทยาการออกกำลังกาย จาก University of Yamanashi
7 กุมภาพันธ์ 2563

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และคณะ ได้ต้อนรับ Professor Katsuhiro Koyama ทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาและสรีรวิทยาการออกกำลังกาย จาก University of Yamanashi มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษา ซึ่งในการนี้ได้เข้าสังเกตการสอนของ อ.พลัฏฐ์ ทิพย์ศรีราช วิชาพลศึกษา ระดับชั้นยูนิทซี