กิจกรรม EF English Camp @บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท
14 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรม E-F English Camp

เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม E-F English Camp ที่บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษและทำกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษานอกสถานที่ โดยช่วงเช้านักเรียนถูกแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฐานต่างๆกับอาจารย์ชาวต่างชาติ ได้แก่ ฐาน Direction Ball Game, Hand Stand Race, Scoop it up, Keep it up, What do you know? และฐาน Word Scrabble และในช่วงบ่ายนักเรียนทั้ง 6 ยูนิทได้ร่วมกันซ้อมการแสดงและทำการแสดงโดยใช้ภาษาอังกฤษหลังรับประทานอาหารเย็น พร้อมรับฟังคำติชมจากคณะกรรมการอาจารย์ชาวต่างชาติ นอกจากนั้นนักเรียนยังได้ร่วมกันเล่นเกมนันทนาการโดยใช้ความรู้ทางภาษา อาทิ เกม E Melody ซึ่งนักเรียนได้รับความสุข ความสนุกสนาน ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาเพื่อพร้อมเป็นพลโลกต่อไปในอนาคต