กิจกรรมแนะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
14 กุมภาพันธ์ 2563

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง ท่านรองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม ในการนี้ศิษย์เก่าได้แบ่งปันประสบการณ์การเตรียมตัวศึกษาต่อให้แก่นักเรียนยูนิทเอฟรุ่นปัจจุบัน พร้อมทั้งเป็นการวางแผนการเรียนและการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเส้นทางการศึกษา โดยวิทยากรที่มาแบ่งปันประสบการณ์คือ เด็กชายพิรชัช อังคณาวรกุล และเด็กหญิงกันยากร นามบุญเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)