กิจกรรมนิทรรศการ กอท. (ปีการศึกษา 2/2562)
17 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมนิทรรศการ (กอท.) ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัดและเรียนรู้เรื่องอาชีพสุจริต นักเรียนได้ฝึกฝนการทำงานและมีความสามัคคีในหมู่คณะกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง