กิจกรรมนวัตกรทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1
17 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมนวัตกรทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7  กุมภาพันธ์  2563 กิจกรรมนี้มีการนำเสนอผลงานนวัตกรทางคณิตศาสตร์และฐานเกมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านคณิตศาสตร์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค Digital ใช้เทคโนโลยีพัฒนาความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ของตนเองในด้านการแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ และการเชื่อมโยงความรู้  สร้างสรรค์ผลงานและความกล้าแสดงออกของนักเรียน