กิจกรรมค่ายศิลปะ (ART CAME) ประจำปีการศึกษา 2562
17 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมค่ายศิลปะ (ART CAME) ประจำปีการศึกษา 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ได้จัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 25 – 26 มกราคม 2563 ณ อุทยานแห่งชาติ น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ และธรรมชาติ และศิลปะเชิงปฏิบัติการ โดยมีนักเรียนยูนิต C – E เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 56 คน และได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เป็นประธานในการเปิดค่ายศิลปะนอกสถานที่ในครั้งนี้