กิจกรรมตลาดนัดในสวน
17 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรม "ตลาดนัดในสวน" ในวันแห่งความรัก ❤ ของชาวสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศึกษาศาสตร์)  ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติ จาก ผศ.ภัสสรา  อินทรกำแหง รองคณบดี  ฝ่ายศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์ มข. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดนัดในสวน   กิจกรรมนี้นักเรียนได้โชว์ความสามารถพิเศษ ทั้งด้านการแสดง การขับร้อง การรำ การเล่นดนตรี และหารายได้ด้วยตนเอง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแสดงเปิดหมวก  การโชว์ฝีมือด้านอาหาร  DIY สร้างสรรค์ชิ้นงานที่ไม่เหมือนใคร นักเรียนได้เป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง ได้ฝึกทักษะที่หลากหลาย  เริ่มต้นตั้งแต่การคิดเมนู จ่ายตลาด เลือกวัตถุดิบ  การโฆษณา  คิดวิธีการขาย การคิดต้นทุน กำไร  การทำงานเป็นทีม และความรับผิดชอบความสะอาดของพื้นที่ส่วนรวม  รอยยิ้มและความสุขมากมายที่เกิดขึ้นในตลาดนัดในสวนของสาธิตของเรา โรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้วยดีมาโดยตลอดมา