ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yokohama National University
28 กุมภาพันธ์ 2563

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านรองผู้อำนวยการ ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง และคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ให้การต้อนรับ อาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yokohama National University จำนวน 4 ท่าน มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสังเกตการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาญี่ปุ่น