กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน
28 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียนขึ้น ในวันพุธที่ 19 ธันวาม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทของสังคมประชาธิปไตย  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย  และเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความมั่นใจกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม   มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 จำนวน 7 พรรค ร่วมลงสมัครกรรมการนักเรียน  ทุกพรรคได้ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงนโยบายให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในโรงเรียนนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเลือกพรรคที่ไว้วางใจทำหน้าที่กรรมการนักเรียน  โดยผลการเลือกตั้งคือ “พรรคภูมิใจสาธิต” เบอร์ 4  ได้รับคะแนนสูงสุด และจะปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2563