“กายพร้อม ใจพร้อม สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์)”
28 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ได้รับรางวัลกิจกรรมตัวอย่างระดับประเทศ จากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้ชื่อกิจกรรม “กายพร้อม ใจพร้อม สาธิตประถม  (ศึกษาศาสตร์)”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น และเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายในสถานศึกษา  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส.  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย Pre - test, Post - test และได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเคลื่อนไหวทางร่างกาย (Physical Activity)  ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ เต้นบาสโลบ และได้ทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกายโดยใช้ตาราง 9 ช่อง  ตารางตั้งเต บันไดงู และตารางหรรษา เป็นต้น  โดยช่วงสุดท้ายของกิจกรรมได้ขยายผลสู่นักเรียนทั้งโรงเรียน บุคลากร และผู้ปกครอง โดยเด็กๆได้ชวนผู้ฝปกครองร่วมออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา  โรงเรียนขอขอบคุณ สสส.ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ และขอบคุณนักเรียนและผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา