กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
28 กุมภาพันธ์ 2563

วันพุธที่26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ สำหรับนักเรียนยูนิทเอฟขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในอนาคตของนักเรียน ในการนี้ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากพี่ๆศิษย์เก่าสาธิตฯรุ่น 25  28 และ 29 จำนวน 6ท่าน ในหลากหลายสาขาอาชีพ มาให้ความรู้ แง่คิด ทักษะชีวิต และประสบการณ์ต่างๆแก่น้องๆ ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้