กิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน
18 มีนาคม 2563

​เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ตัวแทนนักเรียนแต่ละยูนิทรับมอบเกียรติบัตรในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในโครงการส่งเสริมยอดนักอ่านประจำปีการศึกษา 2562 โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรจะต้องเลือกอ่านหนังสือที่ให้สาระและประโยชน์ต่อตนเองบันทึกการอ่านลงในสมุดบันทึกการอ่าน นักเรียน Unit A – C บันทึกอย่างน้อย 30เล่มหรือเรื่องต่อปีการศึกษา นักเรียน Unit D – F บันทึกการอ่านอย่างน้อย 40เล่มต่อปีการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่านดังนี้
​Unit A 1 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 100
​Unit A 2 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 100
​Unit B 1 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 100
​Unit B 2 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 100
Unit C 1 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 100
​Unit C 2 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 100
​Unit D 1 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 88.6
​Unit D 2 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 100
Unit E 1 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 100
​Unit E 2 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 100
​Unit F 1 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 100
​Unit F 2 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 100