โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
18 มีนาคม 2563

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. เด็กชายณดล อัศวรุ่งนิรันดร์ ยูนิทซี 1

2. เด็กชายพีรวิชญ์ เหล่าเราวิโรจน์ ยูนิทซี 2

ซึ่งตามกำหนดการเดิม นักเรียนจะได้เข้าพิธีมอบเหรียญรางวัลและค่ายคณิตศาสตร์ในวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2563 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) แต่เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ดังนั้นทาง สสวท. จึงขอเลื่อนกิจกรรมพิธีมอบเหรียญรางวัลและค่ายคณิตศาสตร์ออกไปอย่างไม่มีกำหนด