การเปลี่ยนแปลงวิธีการรายงานตัวระดับชั้นยูนิทบี – เอฟและการมอบตัวนักเรียนยูนิทเอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
26 มีนาคม 2563