ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็มและคะแนนสูงสุด ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานการสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2563
29 มีนาคม 2563

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็มและคะแนนสูงสุด
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานการสอบ
(O-NET) ปีการศึกษา 25
63

 

วิชาคณิตศาสตร์  100 คะแนนเต็ม

1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา         ตรีศิริรัตน์        ยูนิทเอฟ 2

2. เด็กหญิงพิชชานันท์        เมตุลา            ยูนิทเอฟ 1

3. เด็กชายวรเมธ              ปริตตะอาชีวะ    ยูนิทเอฟ 1

4. เด็กหญิงภูมิกมล           โชคภูเขียว        ยูนิทเอฟ 1

5. เด็กหญิงธีมานันท์          แก่นศักดิ์ศิริ      ยูนิทเอฟ 1

 

วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม

1.       เด็กชายธนกร              ปทุมนากุล        ยูนิทเอฟ 1

2.       เด็กชายอชิรทิต            แสนสีหา         ยูนิทเอฟ 1

3.       เด็กชายญาณภัทร         ดีผาง             ยูนิทเอฟ 1

4.       เด็กหญิงฟ้าใส จัสมิน      เฟื่องจันทร์       ยูนิทเอฟ 2

5.       เด็กหญิงธีมานันท์          แก่นศักดิ์ศิริ      ยูนิทเอฟ 1

 

วิชาภาษาไทย  คะแนนสูงสุด 92.50 คะแนน

1.    เด็กหญิงปุณณภา          ลิ้มธนาคม        ยูนิทเอฟ 1

2.    เด็กชายวรเมธ              ปริตตะอาชีวะ    ยูนิทเอฟ 1

 

วิชาวิทยาศาสตร์  คะแนนสูงสุด 96.50 คะแนน

       เด็กชายวิษณุพงศ์             อ่อนประสงค์     ยูนิทเอฟ 2