การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Teaching and Learning in New Normal for Education
10 มิถุนายน 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิ.ย.2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Teaching and Learning in New Normal for Education  การออกแบบบทเรียนออนไลน์ด้วย Edulearn ให้แก่คณาจารย์ ซึ่งการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ในการเตรียมความพร้อมการสอนออนไลน์ตามนโยบายของท่านคณบดี  โดยโรงเรียนได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์กล่าวเปิดการอบรมออนไลน์ให้กำลังใจและให้แนวคิดแก่ผู้เข้าอบรม  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง  อ.ดร.นนท์ จรุงศิรวัฒน์  อ.ดร.ณัฐกานต์  เมยเค้า  และคณะวิทยากรมา ณ โอกาสนี้