ตารางการจัดการเรียนการสอนในช่วงแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
18 มิถุนายน 2563
ตารางเรียนสำหรับนักเรียนยูนิท A - F (กลุ่ม 1)

 

ตารางเรียนสำหรับนักเรียนยูนิท A - F (กลุ่ม 2)