รองผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและพูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียน
25 มิถุนายน 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง

รองผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและพูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียน

สู่ครอบครัวสาธิตขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาตร์)