ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายจีน) และคณะทำงานจากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมและเจรจาความร่วมมือร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
14 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  และอาจารย์นวลพรรณ  เพียงเกษ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยได้ให้การต้อนรับ  รองศาสตราจารย์ Hu Lin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายจีน) , อาจารย์ Yan Hujie  อาจารย์ประจำสถาบัน, นายศราวุธ จันดีวันทา  และนางสาววัลลภา แซ่อึ้ง  นักวิชาการศึกษาประจำสถาบัน  เพื่อเจรจาความร่วมมือในเรื่องการส่งอาจารย์อาสาสมัครชาวจีนมาทำการเรียนการสอนในวิชาภาษาจีน  ประจำปีการศึกษา 2563  รวมทั้งการทำกิจกรรมอื่นเช่น  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน (YCT)  ซึ่งทางโรงเรียนและสถาบันขงจื่อ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้วางแผนร่วมกันในการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาที่มีความจำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21