กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง (วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563)
23 กรกฎาคม 2563

ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563

โดยมีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ดังรายการต่อไปนี้

1. รางวัลเกียรติยศ การสอบทางการศึกษาระดับ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 จัดโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ.

 

   

เด็กชายวรเมธ  ปริตตะอาชีวะ
100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ การสอบทางการศึกษาระดับ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

 

เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีศิริรัตน์ 
100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ การสอบทางการศึกษาระดับ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

 

เด็กหญิงพิชชานันท์  เมตุลา
100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ การสอบทางการศึกษาระดับ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

 

เด็กหญิงภูมิกมล  โชคภูเขียว
100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ การสอบทางการศึกษาระดับ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

 

เด็กหญิงธีมานันท์  แก่นศักดิ์ศิริ
100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ การสอบทางการศึกษาระดับ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 และ

100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ การสอบทางการศึกษาระดับ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

 

                                                                                                           

เด็กชายธนกร  ปทุมนากุล
100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ การสอบทางการศึกษาระดับ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

 

เด็กหญิงฟ้าใส จัสมิน เฟื่องจันทร์
100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ การสอบทางการศึกษาระดับ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

    

 

เด็กชายอชิรทิต  แสนสีหา
100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ การสอบทางการศึกษาระดับ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

 

เด็กชายญาณภัทร  ดีผาง
100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ การสอบทางการศึกษาระดับ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

 

2. รางวัลเกียรติยศ โครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ จัดโดย ชมรมบัณฑิตแนะแนวร่วมกับสนามสอบทั่วประเทศ​

 

                                                                                                                               

เด็กชายวชิรวิชญ์  สีตลพฤกษ์ ยูนิท C1
ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดขอนแก่น  ในการทำคะแนน PRE ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวมของระดับชั้น ป.2
และได้รับ
ใบประกาศเกียรติคุณ

 

เด็กหญิงกฤชอร เปานาเรียง ยูนิท C1
ได้อันดับที่ 2 ของจังหวัดขอนแก่น  ในการทำคะแนน PRE ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวมของระดับชั้น ป.2
และได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

 

เด็กหญิงผกากาญจน์ เสริมสวัสดิ์ศรี ยูนิท C1
ได้อันดับที่ 2 ของจังหวัดขอนแก่น  ในการทำคะแนน PRE ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวมของระดับชั้น ป.2
และได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

 

เด็กหญิงจิราภัทร   อักษร ยูนิท D2
ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดขอนแก่น ในการทำคะแนน PRE ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวมของระดับชั้น ป.3
และ
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

 

เด็กชายพิสิษฐ์กรณ์   บุญเกษมสิน ยูนิท E1
ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดขอนแก่น ในการทำคะแนน PRE ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวมของระดับชั้น ป.4 
และ
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

 

เด็กหญิงณัฐกฤตา   อังคณาวรกุล ยูนิท E2
ได้อันดับที่ 2 ของจังหวัดขอนแก่น ในการทำคะแนน PRE ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวมของระดับชั้น ป.4 , ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ จัดโดย สมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจำประเทศไทย​

 

เด็กหญิงฐิติรัตน์   พั่วโพธิ์ ยูนิท E2
ได้อันดับที่ 3 ของจังหวัดขอนแก่น ในการทำคะแนน PRE ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวมของระดับชั้น ป.4
และ
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

 

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ประไพวรรณ์กุล F1
ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดขอนแก่น ในการทำคะแนน PRE ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวมของระดับชั้น ป.5 
และได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

 

เด็กหญิงวรวลัญช์  ซื่อศิริสวัสดิ์ F1
ได้อันดับที่ 2 ของจังหวัดขอนแก่น ในการทำคะแนน PRE ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวมของระดับชั้น ป.5 
และได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

 

เด็กหญิงสรวีย์  อำนวยวิเศษโชค F1
ได้อันดับที่ 3 ของจังหวัดขอนแก่น ในการทำคะแนน PRE ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวมของระดับชั้น ป.5 
และได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

 

เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีศิริรัตน์ 
ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดขอนแก่น ในการทำคะแนน PRE ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวมของระดับชั้น ป.6 
และได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

 

เด็กชายวีรากร  ระวีกุล
ได้อันดับที่ 2 ของจังหวัดขอนแก่น ในการทำคะแนน PRE ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวมของระดับชั้น ป.6 
และได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

 

เด็กหญิงณณภัทร ศิวะศรี
ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดขอนแก่น ในการทำคะแนน PRE ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวมของระดับชั้น ป.6 
และได้รับใบประกาศเกียรติคุณ