ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563
23 กรกฎาคม 2563
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563

         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ กิจกรรมชุมนุม  เพื่อส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนในทุกวันศุกร์  เวลา 14.40-15.30 น.  ซึ่งในปีการศึกษา 2563  นักเรียนจะได้เลือกเรียนกิจกรรมชุมนุมตามเอกสารการประชาสัมพันธ์  จำนวน 18 ชุมนุม  และชุมนุม English Club จะเป็นกิจกรรมชุมนุมเฉพาะนักเรียนในหลักสูตร IEC  นักเรียนกลุ่มที่มาโรงเรียนจะได้เริ่มเรียนกิจกรรมชุมนุมในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563  เพื่อทำความรู้จักอาจารย์ผู้สอนและสถานที่เรียน  ส่วนนักเรียนที่เรียนออนไลน์  จะได้เริ่มเรียนกิจกรรมชุมนุมในวันศุกร์ถัดไป