กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง (วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563)
19 สิงหาคม 2563

ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563

 

โดยมีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ดังรายการต่อไปนี้

 

1. รางวัลเกียรติยศ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สทศ.)

คะแนนเต็ม 100 ด้านคณิตศาสตร์ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562

 


เด็กชายพีรวิชญ์  เหล่าเราวิโรจน์
ได้คะแนนเต็ม 100 ด้านคณิตศาสตร์ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562

 


เด็กชายอัสริน  พงศ์พิมล
ได้คะแนนเต็ม 100 ด้านคณิตศาสตร์ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562

 


เด็กหญิงณัฏฐภัสสร  ศรีสุพัฒน์
ได้คะแนนเต็ม 100 ด้านคณิตศาสตร์ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562

 

 

2. รางวัลเกียรติยศ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

เหรียญทอง โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

 

เด็กชายพีรวิชญ์  เหล่าเราวิโรจน์
ได้รับเหรียญทอง จากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

 


เด็กชายณดล  อัศวรุ่งนิรันดร์
ได้รับเหรียญทอง จากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ทางโรงเรียนขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)