การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความ ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยคุณภาพสูง เพื่อตีพิมพ์สู่มาตรฐานระดับสากล”
27 สิงหาคม 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความ ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยคุณภาพสูง เพื่อตีพิมพ์สู่มาตรฐานระดับสากล”​

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  ของคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์)
เรื่อง “การเขียนบทความ ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยคุณภาพสูง เพื่อตีพิมพ์สู่มาตรฐานระดับสากล” (ขอตำแหน่งทางวิชาการ)                 ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสมุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์) 
วิทยากรโดย 
 ผศ.ดร.นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รศ.ดร. พัชรินทร์ ปัญจบุรี 
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ผศ.ดร.ศศิธร   ชูแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ