“ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา”
27 สิงหาคม 2563

 “ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา”

       วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม  2563  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563  เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ แสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อครูอาจารย์ และได้รับการปลูกฝังการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอย่างเหมาะสม  โดยมีรองผู้อำนวยการฯ  ที่ปรึกษาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  อาจารย์ผู้จะเกษียณอายุราชการและอาจารย์อาวุโสให้เกียรติรับพานจากนักเรียน   ในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนได้มอบทุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน จำนวน 23 ทุน  โดยมีผู้ใหญ่ใจดีร่วมมอบทุนอาหารกลางวัน ดังนี้   1) สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  2) สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  3) ชมรมผู้เกษียณอายุราชการ  4) กองทุนระจิต  ตรีพุทธรัตน์  5) คุณภานุ – คุณเกศรินทร์ ผดุงศิริกุล  6) บริษัท ใจดี กรีน (2010) จำกัด  7) คุณธนพล  พูลนิติพร และคุณนงค์นุช ชัยชนะ  8) คุณธนพงษ์  แสนประสิทธิ์ และ คุณชุลีกร  วงศ์บุญทรา บริษัท ซีซีเทเลคอม จำกัด  และ 9) ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)   ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมกิจกรรมดี ๆ เพื่อเด็ก ๆ ของเรามา ณ โอกาสนี้