กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือเนตรนารี​
27 สิงหาคม 2563

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือเนตรนารี​

        วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้รู้จักการเสียสละแบ่งปัน ฝึกการเป็นผู้มีจิตอาสา ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับพี่น้องลฏเสือต่างโรงเรียน ในการนี้หัวหน้างานลูกเสือ อาจารย์ชิงชัย ทาดาหา เป็นผู้นำตัวแทนลูกเสอเนตรนารีจำนวน 48 คน และคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยมีการปรับให้เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  ณ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น