กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3 กันยายน 2563

กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม​

       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนครั้งแรก ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 โดยเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) ร่วมกับเทคนิคการคิดเป็นภาพ (Visual Thinking) ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ นางสาวสุดารัตน์ ปะนาโท ปฏิบัติการสอนยูนิท B นายบัญชาฤทธิ์ พลพันธ์ ปฏิบัติการสอนยูนิท C และ นางสาวสุนิสา พงษ์ศรี ปฏิบัติการสอนยูนิท F
       ในการนี้ใคร่ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา ชุ่มสุคนธ์ อาจารย์ ดร.ณัฐพล มีแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ที่ได้ให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และร่วมสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้