“กิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ประจำปีการศึกษา 2562” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
10 กันยายน 2563

“กิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ประจำปีการศึกษา 2562” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

  

วันที่ 9 กันยายน 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนยูนิทดี - เอฟ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง มีแรงผลักดันในการเรียน รวมถึงเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  โดยทางโรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานทางด้านวิชาการ กีฬา ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย ศิลปะ รวมถึงนักเรียนที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทางโรงเรียนขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนพยายามและมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพในทุกด้าน และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุนนักเรียนด้วยดีเสมอมา

ไฟล์ภาพต้นฉบับ : https://drive.google.com/drive/folders/1o1RA5srfgC2MZJY24YED6vSCvflrDQtt?usp=sharing