“กิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ประจำปีการศึกษา 2562” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
10 กันยายน 2563

“กิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ประจำปีการศึกษา 2562” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

  

วันที่ 10 กันยายน 2563  รศ.ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนยูนิทเอ - ซี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง มีแรงผลักดันในการเรียน รวมถึงเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  โดยทางโรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานทางด้านวิชาการ กีฬา ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย ศิลปะ รวมถึงนักเรียนที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทางโรงเรียนขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนพยายามและมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพในทุกด้าน และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุนนักเรียนด้วยดีเสมอมา

ไฟล์ภาพต้นฉบับ : https://drive.google.com/drive/folders/1CzsPlGra7ame9ZJo4Zu-010rTWST3sl-