“กิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ประจำปีการศึกษา 2562”
13 กันยายน 2563

“กิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ประจำปีการศึกษา 2562” 

  

วันที่ 9 - 10 กันยายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม “ผลแห่งความพากเพียร” เพื่อมอบเกียรติบัตรด้านต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวันที่ 9 กันยายน 2563 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฯระดับประถม (ศึกษาศาสตร์) เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนยูนิทดี - เอฟ และในวันที่ 10 กันยายน 2563 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มข. เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนยูนิทเอ - ซี โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง มีแรงผลักดันในการเรียน รวมถึงเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งทางโรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานทางด้านวิชาการ กีฬา ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย ศิลปะ นักเรียนที่ทำประโยชน์แก่โรงเรียน และนักเรียนที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทางโรงเรียนขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนพยายามและมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพในทุกด้าน และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุนนักเรียนด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถ